Šta je CLP?

CLP postavlja klasifikaciju, obeležavanje i pakovanje hemijskih supstanci i smeša (proizvoda) i  predstavlja  Evropsku implementaciju Globalno harmonizovanim sistemom Ujedinjenih nacija klasifikacije i obeležavanja hemikalija (GHS). Cilj je harmonizacija hemijske klasifikacije i obeležavanja širom različitih regiona sveta i obezbeđivanje transparentne komunikacije o hemijskim opasnostima po radnike preko dostavljenih podataka i etiketa.

Šta se menja?

Novi simboli i formati zahteva za etiketama proizvoda i Bezbednosni h listova će olakšati da se prepoznaju i razumeju rizici bezbednosti.

Stari DPD piktogrami
Novi CLP simboli

Koji su ključni datumi kojih se moramo držati?

Od 1. juna 2015. sve hemijske smeše moraju se klasifikovati prema CLP (dakle dobijaju se uz CLP etikete i sa bezbednosnim podacima od strane Ecolab).

Od 1. juna 2017. svi proizvodi moraju biti označeni prema CLP (dakle, stovarišta i distributeri ili krajnji korisnici mogu i dalje da imaju sa ne-CLP etiketama).

Kako Ecolab može pomoći?


Ecolab primenjuje izmene CLP zahteva postepeno prema svom asortimanu. Biće ih lako prepoznati kada proizvod dobije nove oznake. Kada proizvod ima nalepnicu CLP, to znači CLP Bezbednosni list je takođe dostupan za preuzimanje sa ovog sajta.

 

Back to Top