Ecolab poseduje širok spektar dezinfekcionih proizvoda koji pokrivaju sve primene, od čišćenja na licu mesta bez demontaže, čišćenje demontirane opreme u delovima i ručne primene, što je podesno za preradu hrane, mleka i napitaka. Proizvodi su u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i registrovani su u organima poput DEFRA, kao i mnogim akreditacionim sistemima za maloprodaju i industriju.

Dezinfekcija površina koje dolaze u dodir s hranom je ključni korak u svim programima za održavanje higijene u postrojenjima u okviru dobre higijenske prakse, što zahtevaju Propisi Saveta (Evropske komisije) br. 852/2004 i 853/2004. Upotrebu i primenu dezinfekcionih sredstava kontroliše niz propisa kao što je Propis o biocidnim proizvodima (Biocidal Product Regulations (BPR)) i niz propisa, kao što je britanski opšti  kodeks za čitavu prehrambenu privrednu granu hranu.

Radni učinak dezinfekcije, završni korak svakog higijenskog programa, zavisi od niza promenljivih veličina:

  • Delotvornosti prethodnih koraka u programu čišćenja
  • Metode i delotvornosti primene proizvoda
  • Izbora dezinfekcionog sredstva koje se koristi
  • Aktivnosti koje slede posle dezinfekcije u postrojenju koje mogu da dovedu do ponovnog zagađenja

Back to Top