Kontrola higijene

Usaglašenost s propisima, savestan rad, sledivost i knjigovodstvene evidencije su smernice kojih se mora pridržavati svaki savremeni proizvođač. Izazov je kako delotvorno i efikasno ispuniti sve obaveze u pogledu kvaliteta, pribavljanja uverenja i revizorske kontrole, a uz sve to voditi unosan posao.

Svaki higijenski režim mora se redovno proveravati kako bi se osigurala usaglašenost sa dokumentovanim postupcima, zakonima i propisima, kao i industrijskim kodeksima u praksi. Pored stručnosti koja nema premca u obezbeđivanju delotvornih rešenja u čišćenju, dezinfekciji i uslugama, svojim sveobuhvatnim softverskim sistemima, Ecolab može i da vam pruži podršku u otkrivanju odstupanja od dobre higijenske prakse, u usaglašavanju sa standardima i povećanju efikasnosti, kvaliteta i sigurnosti poslovanja.

Pravilna i efikasna upotreba proizvoda za održavanje higijene i korišćenje opreme zahtevaju odgovarajuću proceduralnu i praktičnu obuku zaposlenih. Ecolab može da pomogne važem osoblju zaduženom za održavanje higijene delotvornim programima obuke koju sprovode kvalifikovani ovlašćeni predavači.

Naša ponuda obuhvata:

Audixx - Sveobuhvatni program kojim se radi specifična analiza postojećeg nivoa kvaliteta higijene i na osnovu nje daju predlozi za akciju za industriju hrane i pića.

EcoChexx.Net - softverski komplet na Web-u kojim se povećava sigurnost proizvoda putem optimizacije kontrole kvaliteta i higijene.

PlanChexx.Net - jedinstveni softver za sve uslove postupka čišćenja.

Back to Top