ECOLAB IZJAVA O POLITICI ZAŠTITE PRIVATNOSTI

A. Ecolabova predanost zaštiti privatnosti podataka

Izjavom u nastavku daje se pregled ličnih podataka koje Ecolab može prikupljati, načina na koje Ecolab te podatke upotrebljava i štiti, kao i strane sa kojom ih može deliti. Svrha ove Izjave je informisanje pojedinaca imajući u vidu njihove lične podatke radi usklađenosti sa zakonima i propisima o zaštiti podataka u područjima nadležnosti u kojima Ecolab posluje.

Ecolab preporučuje svojim klijentima, dobavljačima, komercijalnim posetiocima, poslovnim saradnicima, investitorima i drugim zainteresovanim stranama da pročitaju ovu Izjavu. Koristeći se našom internet stranicom ili predajući lične podatke Ecolabu na bilo koji drugi način potvrđujete da ste razumeli ovu Izjavu i saglasni ste sa tim da je ona obavezujuća i da ste saglasni da je Ecolabu dozvoljeno da prikuplja, obrađuje, prenosi, upotrebljava i otkriva vase podatke na način opisan u ovoj Izjavi.

B. Lični podaci

Ecolab je posvećen održavanju svih razumnih mera opreza kojima se osiguravaju zaštita privatnosti i sigurnost ličnih podataka koje Ecolab prikuplja. Tokom korišćenja naše internet stranice ili tokom drugih oblika komunikacije sa Ecolabom, Ecolab može prikupljati i obrađivati lične podatke. Ecolab uopšteno prikuplja lične kontakt podatke (npr. ime, privredno društvo, adresa, broj telefona i adresa elektronske pošte) koje ste svesno naveli registracijom, ispunjavanjem ankete, odgovaranjem na pitanja ili nekim drugim načinom za upotrebu u našem poslovnom odnosu. Povremeno možemo prikupljati dodatne lične podatke koje nam dobrovoljno predate, uključujući, ali ne ograničavajući se na naziv radnog mesta, dodatne kontakt podatke, datum rođenja, hobije, područja interesovanja i članstvo u profesionalnim organizacijama.

C. Upotreba ličnih podataka

Ecolabova internet stranica namenjena je korišćenju u poslovne svrhe od strane Ecolabovih klijenata, komercijalnih posetilaca, poslovnih saradnika, ulagača i drugih zainteresovanih strana. Lični podaci koje Ecolab prikuplja putem svoje internet stranice ili bilo kojim drugim putem upotrebljavaju se za podršku poslovnom odnosu koji imamo s vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na obradu porudžbina klijenata, porudžbina od prodavaca, upravljanje klijentima, istraživanje potreba kupaca, odgovaranje na upite i pružanje pristupa podacima. Takođe, u svrhu podrške našeg međusobnog odnosa, a u skladu sa zakonima i propisima u određenom području nadležnosti:

  • Možemo deliti lične podatke s našim povezanim kompanijama širom sveta radi boljeg razumevanja vaših poslovnih potreba i načina na koji možemo unaprediti naše proizvode i usluge;
  • Možemo se koristiti pružaocima usluga da nam pomognu u prikupljanju, sastavljanju ili obradi ličnih podataka s obzirom na usluge u vezi sa našim poslovnim odnosom;
  • Možemo se koristiti vašim ličnim podacima (ili se njima može koristiti neka treća strana u naše ime) kako bismo vas kontaktirali i predstavili vam Ecolabovu ponudu za podršku vašim poslovnim potrebama ili kako bismo sproveli mrežnu anketu u cilju boljeg razumevanja potreba naših klijenata; i
  • Možemo se koristiti ličnim podacima za marketinške i promotivne aktivnosti.

Ako odlučite da ne želite da se vaši lični podaci koriste za podršku našem poslovnom odnosu (posebno u direktnom marketingu ili istraživanju tržišta), poštujemo vašu odluku. Vaše lične podatke ne prodajemo i ne delimo ih sa trećim licima osim na način kako je navedeno u ovoj Izjavi.  Ecolab će vaše lične podatke zadržati dokle god imate poslovni odnos s Ecolabom i/ili ako ste se registrovali za primanje marketinških i drugih komunikacija od Ecolaba, dok ne zatražite od nas brisanje takvih ličnih podataka.

D. Treća lica kao pružaoci usluga

Ecolab je poslovni operater svoje internet stranice i koristi se pružaocima usluga za pomoć pri hostingu i obradi podataka, radi pribavljanja softvera i sadržaja za naše stranice i pružanje drugih usluga. Lične podatke koje ste nam predali Ecolab može otkriti tim trećim licima koje pružaju takve usluge u skladu s ugovorom o zaštiti vaših ličnih  podataka. Osim toga, u skladu sa zakonima i propisima određenog područja nadležnosti, Ecolab može otkrivati lične podatke ako takvo otkrivanje ispunjava neki od sledećih uslova:

  • Predstavlja upotrebu ličnih podataka u dodatnu svrhu koja je direktno povezana s izvornom svrhom u koju su lični podaci prikupljeni;
  • Potrebno je za pripremu, pregovaranje i izvršenje ugovora s vama;
  • Predstavlja zakonsku obavezu ili su ih zatražili nadležni državni ili sudska organi;
  • Neophodna je za uspostavljanje ili održanje pravnog zahteva ili odbrane;
  • Deo je restrukturiranja društva, prodaje imovine, spajanja ili prodaje; ili
  • Potrebno je za sprečavanje prevare ili drugih nezakonitih radnji, kao što su namerni napadi na Ecolabove informacione sisteme.

E. Međunarodni prenos podataka

Molimo klijente iz Švajcarske i Evropske unije (EU) da uzmu u obzir da Ecolab (kompanija sa sedištem u SAD-u) takođe posluje putem svojih direktnih i indirektnih ćerki-firmi u državama izvan Švajcarske i EU-a (uključujući i SAD) kao i  da u to poslovanje mogu biti uključene određene treće strane (kao što je prethodno opisano). Ako se koristite ovom internet prezentacijom, svi podaci, uključujući lične podatke, mogu se prenositi Ecolabu (uključujući i podizvođače koji mogu održavati našu internet stranicu i/ili upravljati njome) u Sjedinjenim Američkim Državama i drugde te se mogu prenositi trećim licima koje se mogu nalaziti bilo gde u svetu. Iako to može uključivati da se primaoci podataka koji se nalaze u državama s nižim stepenom pravne zaštite vaših ličnih podataka nego što je to slučaj u državi u kojoj se vi nalazite, zaštitićemo vaše lične podatke u skladu s uslovima koji se primenjuju na vaše podatke. Konkretno, Ecolab će se prilikom prenosa podataka izvan EU-a koristiti ugovorima o prenosu podataka koji sadrže Standardne ugovorne klauzule. Takođe, kao što je opisano u nastavku, Ecolab poseduje sertifikat u sklopu okvira EU-SAD Štita privatnosti. Koristeći se ovom internet stranicom dajete svoju nedvosmislenu saglasnost za prenos ličnih i drugih podataka u Sjedinjene Američke Države i drugde u svrhe i za upotrebe koje su ovde opisane.

F. Podaci koji nisu lični i koji se prikupljaju automatski

Kad pristupite Ecolabovoj internet stranici, možemo automatski prikupljati podatke koji nisu lični (npr. vrsta internet pretraživača i operativni sistem koji upotrebljavate, naziv domena internet stranice s koje ste došli, broj poseta, prosečno vreme koje ste proveli na stranici i pregledane stranice). Te podatke možemo upotrebljavati i deliti sa svojim povezanim licima bilo gde u svetu u svrhu praćenja atraktivnosti naših internet stranica i unapređenja njihove uspešnosti ili sadržaja. U tom slučaju obrada se vrši anonimno i u skladu s Ecolabovom slobodnom odlukom.

G. Drugi mrežni podaci

Pored toga, određene mrežne tehničke aplikacije ili druge interakcije koje imate s Ecolabom mogu zahtevati unošenje poslovnih i tehničkih podataka. Predajom zatraženih podataka dajete pristanak za obradu i čuvanje takvih podataka od strane Ecolaba. Ukoliko ne obavestite Ecolab da želite da se ti podaci uklone s Ecolabovih servera, Ecolab takve podatke može zadržati i može ih upotrebljavati za buduću poslovnu komunikaciju. Zahtev za uklanjanje tih podataka možete podneti koristeći se kontakt podacima navedenim daljem tekstu. Ecolab će preduzeti sve razumne mere opreza kako bismo osigurali da se takvi podaci ne predaju i ne otkriju trećim licima, osim, prema potrebi, trećim licima koje pružaju usluge hostinga i održavanja stranica, kao i sa tim povezane usluge na internet stranici.

H. „Kolačići“ – podaci koji se automatski čuvaju na vašem računaru

“Kolačići” su informacije koje se automatski čuvaju na računaru korisnika internet stranice. Kad korisnik pregleda Ecolabovu internet stranicu ili stranice, Ecolab može na korisnikov računar sačuvati određene podatke u obliku „kolačića“ kako bi korisnika automatski prepoznao prilikom njegovih sledećih poseta Ecolabovoj internet stranici ili stranicama. Što se tiče kolačića, Ecolab će preduzeti razumne napore da osigura usklađenost sa zakonima i propisima u oblasti koje reguišu “kolačiće”.

I. Deca

Ecolab neće svesno prikupljati lične podatke dece mlađe od 18 godina. Ecolabova internet prezentacija ili stranice nisu namenjene osobama mlađim od 18 godina.

J. Sigurnost i integritet podataka

Ecolab će preduzeti razumne mere opreza da zaštiti sigurnost ličnih podataka u svom posedu od rizika gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Ecolab s vremena na vreme preispituje svoje mere sigurnosti u nastojanju da osigura zaštitu ličnih podataka.

Ecolab će se ličnim podacima koristiti isključivo na načine kompatibilne sa svrhom u koju su podaci prikupljeni ili za koje ste vi naknadno dali dozvolu. Iako će Ecolab preduzeti razumne korake kako bi osigurao relevantnost ličnih podataka za upotrebu kojoj su namenjeni, kao i njihovu tačnost, potpunost i ažurnost, Ecolab se takođe oslanja na svakog pojedinca da pruži pomoć u tačnom ažuriranju njegovih ličnih podataka.

K. Veze ka drugim stranicama

Ecolabova internet stranica ili internet stranice mogu sadržati veze ka internet stranicama u vlasništvu ili pod upravljanjem trećih strana. Pristupanjem takvim vezama koji su vam na raspolaganju, napustićete našu stranicu i bićete pod nadležnošću pravila zaštite podataka druge internet stranice. Ova Izjava ne odnosi se ni na kakve lične podatke koje pružite nepovezanim trećim licima.

L. Zadržavanje podataka

Ecolab će uopšteno lične podatke zadržati onoliko dugo koliko za njima postoji potreba, plus 10 godina, ili kako nalažu zakoni i propisi određenog područja nadležnosti. Na primer, podaci se mogu zadržati tokom perioda  kojeg ste ovlašćeni za upotrebu Ecolabove internet stranice ili stranica, uključujući i bilo kakve Ecolabove alate kojima se može pristupiti putem naše internet stranice ili stranica. Po prestanku takvog ovlašćenja, vaši lični podaci povezani sa upotrebom Ecolabove internet stranice ili stranica će biti uklonjeni.

M. Data Access and Correction

Ecolab će pojedincima na zahtev omogućiti razuman pristup ličnim podacima koje poseduje o njima. Osim toga, Ecolab će preduzeti razumne korake kako bi pojedincima omogućio ispravku, izmenu ili brisanje podataka čija se netačnost i nepotpunost dokaže. Ecolab se takođe oslanja na svakog pojedinca da pruži pomoć u prilikom ažuriranja tačnosti svojih ličnih podataka. Pojedinci svoje zahteve za pristup ličnim podacima koje Ecolab poseduje o njima, kao i za njihovu ispravku, izmenu ili brisanje treba da upute na sledeće adrese:

TELEFON: +1-844-880-8355 | E-POŠTA: dataprivacy(at)ecolab.com

N. Prava zaštite podataka u EU-u

Ako se vaši lični podaci obrađuju u EU ili ako imate prebivalište u EU, imate određena zakonska prava u skladu s Opštom uredbom o zaštiti podataka EU. To se naročito odnosi na pravo pristupa, ispravke ili brisanja ličnih podataka koje Ecolab poseduje o vama.

Ecolab će pojedincima na zahtev omogućiti razuman pristup ličnim podacima koje poseduje o njima. Osim toga, Ecolab će preduzeti razumne korake kako bi pojedincima omogućio ispravku, izmenu ili brisanje podataka koje poseduje o njima. Ecolab se takođe oslanja na svakog pojedinca da pruži pomoć prilikom  ažuriranja tačnosti svojih ličnih podataka. Pojedinci svoje zahteve za pristup ličnim podacima koje Ecolab poseduje o njima, kao i za njihovu ispravku, izmenu ili brisanje treba da upute svom korisničkom predstavniku ili na sledeću adresu: dataprivacy(at)ecolab.com

IUkoliko imate komentar, pitanje ili pritužbu na način kako Ecolab postupa s vašim ličnim podacima, nadamo se da ćete stupiti u kontakt s nama kako bismo mogli da iste rešimo. Osim toga, pojedinci koji se nalaze u EU mogu podneti pritužbu u vezi obrade svojih ličnih podataka telima za zaštitu podataka EU. Sledeća veza može vam pomoći u pronalaženju odgovarajućeg tela za zaštitu podataka: ttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

O. EU – SAD Štit privatnosti

Ecolab je usklađen s okvirom EU-SAD Štita privatnosti, utvrđenim od strane Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država, vezano za prikupljanje, upotrebu i zadržavanje ličnih podataka prenesenih iz Evropske unije u Sjedinjene Američke Države. Ecolab je Ministarstvu trgovine potvrdio usklađenost sa načelima Štita privatnosti. Ukoliko dođe do bilo kakvog sukoba između odredbi ovih pravila o zaštiti podataka i načela Štita privatnosti, primenjivaće će se načela Štita privatnosti. Za više informacija o programu Štita privatnosti i za pregled našeg sertifikata posetite  https://www.privacyshield.gov/.

P. Rešavanje i arbitraža sporova povezanih sa Štitom privatnosti

Savezna trgovinska komisija ima nadležnost nad istragom i sprovođenjem Ecolabove usklađenosti sa Štitom privatnosti. U skladu s načelima Štita privatnosti, Ecolab se obavezuje da rešava pritužbe o svom prikupljanju ili upotrebi vaših ličnih podataka. Zaposleni u EU ili EEP koji imaju pitanja ili pritužbi povezanih s Ecolabovim pravilima zaštite privatnosti i usklađenosti sa Štitom privatnosti najpre se trebaju obratiti svom menadžeru ljudskih resursa ili Ecolabovom opštem kontaktu za pitanja zaštite podataka na:

TELEFON: 844-880-8355 | E-POŠTA: dataprivacy(at)ecolab.com

Pored toga, u sklopu naše usklađenosti sa Štitom privatnosti, subjekti ličnih podataka mogu svoju pritužbu podneti nezavisnom mehanizmu pravne zaštite. Ecolab se obavezuje na saradnju sa panelom uspostavljenim od strane tela za zaštitu podataka EU, kao i na pošovanje preporuka dobijenih od tog panela u vezi sa ličnim podacima prenesenim iz EU. Sledeća veza može vam pomoći u pronalaženju odgovarajućeg tela za zaštitu podataka: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Pod određenim uslovima, pojedinci koji se nalaze u EU ili u EEP imaju mogućnost da zatraže odgovarajuću arbitražu, ako se  pritužbe vezane za usklađenost sa Štitom privatnosti ne razreše kroz sve ostale mehanizme. Informacije o arbitraži dostupne su ovde: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Q. Izmene Izjave

Ecolab zadržava pravo izmene ove Izjave s vremena na vreme kako bi ona tačno odslikavala regulatorno okruženje i naša načela prikupljanja podataka. U slučajevima kada ova Izjava doživi značajne izmene, Ecolab će revidiranu Izjavu objaviti na svojoj internet stranici.

R. Odgovornost

Ako pružalac usluga treće strane koji pruža usluge u ime Ecolaba bude obrađivao lične podatke iz EU-a ili EEP-a na način koji nije u skladu sa načelima Štita privatnosti, ako Ecolab ne uspe dokazati da nije odgovoran za događaj koji je doveo do zaheva za naknadu štete koji podnese bilo koji podnosilac ili regulatorno telo, Ecolab će takvom podnosiocu zahteva ili regulatornom telu odgovarati za takvu štetu.

S. Ecolabov Priručnik o usklađenosti zaštite podataka zaposlenih

Više informacija o Ecolabovim pravilima za zaštitu podataka zaposlenih dostupno je ovde: http://www.ecolab.com/epp.

T. Pitanja i komentari

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o ovoj Izjavi (npr. ako želite pregledati i ažurirati ili ukloniti svoje lične podatke iz naše baze podataka), molimo vas da se obratite na broj telefona +1-844-880-8355 ili mejl adresu dataprivacy(at)ecolab.com 

U. Ostali subjekti obuhvaćeni EU-SAD Štitom privatnosti

Sledeće ćerke-firme takođe su obuhvaćeni subjekti u skladu s popisom Štita privatnosti društva Ecolab Inc.:

Calgon LLC

E&M Bio-Chemicals, LLC

Ecolab Inc.

Ecolab Food Safety Specialties Inc.

Ecolab USA Inc.

Fresno Energy LLC

Four State Hygiene, Inc

GCS Service, Inc.

Kay Chemical International Inc.

Microtek Medical Inc.

Nalco Cal Water LLC

Nalco Company LLC

Nalco Contract Operations, LLC

Nalco Crossbow Water LLC

Nalco Fab-Tech LLC

Nalco Industrial Outsourcing Company

Nalco Wastewater Contract Operations, Inc

Nanospecialties, LLC

Naperville Property L.P.

Ones West Africa LLC

Process Water One

Quantum Technical Services, LLC

Res-Kem General Water LLC

RES-KEM LLC

Sanolite Corporation

Service Michigan, LLC

Service Tampa, LLC

Swisher Hygiene Franchise Corp.

Swisher Hygiene USA Operations, Inc.

Swisher International, Inc.

SWSH Arizona Mfg, Inc.

SWSH Daley Mfg, Inc.

SWSH Mount Hood Mfg, Inc.

Two LLC

Wabasha Leasing LLC

Back to Top