Uvod

Ovaj vebsajt vam je pripremio Ecolab Hygiene d.o.o., Ul. Tošin bunar 272 / V sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija, u daljem tekstu – “Ecolab”. Informacije o Ecolabu koje su na raspolaganju na ovom vebsajtu, o njihovim pridruženim kompanijama i trećim licima, sastavljene su sa velikom pažnjom. Prema dole navedenom Odeljku 4, Ecolab ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške u sadržaju ovog vebsajta.

Vašim pristupanjem ovom vebsajtu vi prihvatate bez ograničenja ili rezerve sledeće Opšte uslove korišćenja vebsajta koji možete videti ili odštampati kao PDF dokument.

OVAJ VEBSAJT I INFORMACIJE SADRŽANE U NJEMU NISU NAMENJENI NITI ODOBRENI ZA UPOTREBU UNUTAR SAD, NITI AMERIČKIM GRADJANIMA I REZIDENTIMA. NAJLJUBAZNIJE MOLIMO NAVEDENE OSOBE DA POTRAŽE VEBSAJT SVOG LOKALNOG ECOLABA, ILI VEBSAJTOVE AMERIČKIH PRIDRUŽENIH KOMPANIJA ECOLAB GRUPE.

  1. Zakon o zaštiti autorskih prava

Stranice na našem sajtu uključujući i sadržaj i strukturu vebsajta imaju zaštitu autorskih prava. Posebnu zaštitu autorskih prava ima svako reprodukovanje, adaptacije, prevodi, njihovo čuvanje i obrada u drugim medijima, uključujući smeštaj i obradu electronskim putem. Svako korišćenje ovoga u celini ili delimično zahteva prethodnu pismenu saglasnost Ecolaba. Svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno upotreba tekstova, njihovih delova ili slika (osim Ecolabovih pres-fotografija), zahteva prethodnu pismenu saglasnost Ecolaba. Ilustracije su zaštićene odgovarajućim propisom o zaštiti autorskih prava. Prava za objavljivanje i reprodukovanje pripadaju Ecolabu. Ova prava u potpunosti važe i kada se radi o automatskom ili ručnom ubacivanju u neki dokument.

Ecolabove pres-fotografije se mogu koristiti samo u izdavačkoj delatnosti. Ove fotografije koje su reprodukovane, odnosno elektronski modifikovane radi štampanja moraju nositi oznaku zaštite autorskih prava "© [godina] Ecolab. Sva pava pridržana". Preštampavanje je besplatno, ali potrebno je nama dostaviti kopiju za našu arhivu.

  1. Trgovačka robna marka

Trgovačka robna marka “Ecolab”, Ecolab logo i svi nazivi proizvoda ili njihovih modela na ovim stranicama su registrovane robne marke  firme Ecolab Inc., njenih filijala, licencora ili partnera u zajedničkim ulaganjima. Svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba ovih robnih marki je izričito zabranjeno i predstavlja kršenje zakona o robnoj marki, autorskih prava, drugih prava intelektualne svojine ili zakona o nelojalnoj konkurenciji.

  1. Odricanje odgovornosti za vebsajtove trećih lica

(a)               Stranice ovog vebsajta mogu sadržati linkove (tj., “hajperlinkove”) ka drugim vebsajtovima koje drže treća lica i čiji sadržaj nije poznat Ecolabu. Ecolab samo olakšava pristup takvim sajtovima i ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naši linkovi ka vebsajtovima trećih lica imaju samo cilj da vam olakšaju navigaciju. Izjave koje se nalaze na linkom povezanim stranicama ne prihvatamo kao naše lične. Naprotiv, mi se potpuno ogradjujemo od bilo kakvog dela ili ukupnog sadržaja bilo koje stranice ili njihove celine na sajtovima trećih lica koji imaju link na našem vebsajtu. Posebno, mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakvo kršenje zakonskih odredbi i li prava trećih lica koje može biti prisutno na tim stranicama.

(b)               Za vebsajtove, na koje se dolazi preko hajperlinkova na Ecolabovom vebsajtu, za sadržaj na njima kao i za prodaju proizvoda koji se tu nude i realizaciju takvih porudžbina jedino odgovorni su njihovi vlasnici.

(c)               Ecolab ne preuzima nikavu odgovornost za kršenje bilo kakvog autorskog prava, prava robne marke ili drugih prava intelektualne svojine i prava ličnosti koje bi se dogodilo na stranicama na koje se dolazi putem hajperlinka.

(d)               U slučaju porudžbine ili nekog drugog zakonskog izraza spremnosti za transakciju, zaključuje se ugovor jedino izmedju korisnika i vlasnika odnosnog vebsajta ili firme ponudjača ili fizičkog lica čije ime je predstavljeno na sajtu, a nikako - izmedju Ecolaba i korisnika. Molimo da obratite pažnju na opšte uslove poslovanja svakog odgovarajućeg ponudjača na vebsajtu na koji ste došli preko hajperlinka.

(e)               Ovo odricanje odgovornosti se odnosi na sve hajperlinkove koji se nalaze na ovom domenu i na sav sadržaj stranica na koje takvi hajperlinkovi vode.

  1. Generalno odricanje odgovornosti

Svaka odgovornost Ecolaba za štete nastale korišćenjem ovog vebsajta – bez obzira na pravni uzrok, uključujući neki delikt – ograničena je na štete prouzrokovane sa namerom ili iz velike nemarnosti. Čak iako se utvdi da postoji obavezna odgovornost Ecolaba kao rezultat kršenja materijal nih ugovornih obaveza, ukupan iznos bilo kakvog odštetnog zahteva se ograničava na iznos predvidive štete. Ovo se ne odnosi na Ecolabovu odgovornost po Zakonu o kvalitetu proizvoda (Product Liability law) ili po izdatim garancijama. Gorenavedena ograničenja odgovornosti se ne odnose na slučajeve  ugrožavanja života, telesne povrede ili štete po zdravlje ljudi.

Ecolab ulaže ogromne napore da spreči prisustvo virusa na svojim vebsajtovima, medjutim, mi nismo u mogućnosti da potpuno garantujemo da njih nema. Iz tih razloga preporučujemo da se pažljivo osigura adekvatna zaštita od virusa (na pr. korišćenje skenera za viruse) pre skidanja dokumenata ili nekih podataka.

Ecolab ne garantuje da nema propusta i grešaka u uslugama i njihovoj raspoloživost  koji se nude na sajtu Ecolaba.

  1. Predvidjanja i Izjave o namerama

Izjave o predvidjanjima na ovoj Internet stranici date su u skladu sa našim saznanjima i u dobroj veri. Medjutim, rezultati koje je Ecolab stvarno postigao mogu se znatno razlikovati od onih datih u izjavama o predvidjanju, zbog toga to zavise od čitavog niza faktora konkurencije i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole Ecolaba. Bez predrasuda prema zakonskoj obavezi da koriguje izjave o predvidjanjima, Ecolab nema nameru da konstantno ažurira svaku izjavu o predvidjanju koja se nalazi na ovom sajtu.

  1. Ecolab proizvodi

Proizvodi prikazani na ovom vebsajtu su primeri proizvoda koji se mogu dobiti od kompanija iz Ecolab Grupe širom sveta. Ecolab ne garantuje da je prikazani proizvodna raspolaganju i u vašoj zemlji.

Da vidite listu svih Ecolab proizvoda na raspolaganju u vašoj zemlji, molimo da odete na Internet stranicu koja se odnosi na vašu zemlju.

  1. Razno

Ovi Opšti uslovi korišćenja su u skladu i tumače se po zakonima države sedišta entiteta Ecolaba koji figuriše kao vlasnik i kontrolor vebsajta  bez obzira na Konvenciju Ujedinjenih Nacija o ugovorima o medjunarodnoj prodaji robe čija primena na ove Opšte uslove korišćenja je izričito isključena. U meri u kojoj primenjivi zakoni dopuštaju, mesto arbitraže za sve sporove vezane za ovaj vebsajt je u (navedite mesto odgovarajuće nadležnosti za poslovno sedište entiteta Ecolaba koji figuriše kao vlasnik i kontrolor vebsajta). Ukoliko neka odredba ovih Opšti uslova korišćenja postane nevažeća, to neće uticati važnost ostalih odredaba.

Back to Top